ADEGA Cadernos

Artigos de Enerxía e cambio climático. ADEGA Cadernos, artigos de investigación e revisión científico-técnica do eido ambiental e a ecoloxía

APRESENTACIÓN: por un plan enerxético galego sustentábel

Manuel Soto Castiñeira

Caderno nº 1 - Minicentrais hidroeléctricas / Enerxía eólica

Páx.4-6

Para os grupos ecoloxistas galegos o eido da enerxía ten sido un foco de atención permanente, polo grave impacto derivado das infraestruturas enerxéticas ou polas emisións contaminantes e mesmo polo intento de instalar unha central nuclear. Fronte a estas enerxías suxas, non renovábeis e perigosas, vimos defendendo desde sempre a promoción das fontes alternativas, que deben ser renovábeis e de baixo impacto ambiental, así como a racionalización do consumo e o aforro enerxético.Temos que ser conscientes por tanto das múltiples implicacións do problema enerxético, e da complexidade da elaboración dunha proposta enerxética razoábel, que teña como obxectivo a minimización do seu impacto ambiental.

Parte I: O impacto ecolóxico das minicentrais na Galiza

Manuel Soto Castiñeira

Caderno nº 1 - Minicentrais hidroeléctricas / Enerxía eólica

Páx.7-28

Neste longo artigo, Manuel Soto Castiñeira, fala amplamente do impacto ambiental das minicentrais orixinados durante a fase de construción e durante a fase de explotación no que os impactos poden ser numerosos.A enerxía hidroeléctrica caracterizase por ser renovable, e a súa utilización non incide no efecto invernadoiro. Estes son dous dos aspectos mais positivos desta fonte enerxética, candose compara cos combustíbeis fósiles. Porén a construción de grandes presas supuxo historicamente unha grave ameza para os ecosistemas naturais, principalmente os ríos e hábitats relacionados con eles.Así pois, a enerxía minihidráulica deixou de ser unha enerxía libre de consecuencias ambientais e sociais negativas. Cada proxecto debe ser analizado por separado, xa que as súas características, xuntamente coas condicións do lugar de ubicación, e as garantías de cumprimento das prescricións ambientais determinan a gravidade do seu impacto ecolóxico ou a posibilidade real de minimizalo.

Parte II: A problemática da enerxía eólica na Galiza

Ramón Varela Díaz

Caderno nº 1 - Minicentrais hidroeléctricas / Enerxía eólica

Páx.29-42

Este artigo trata a enerxía eólica, que se encadra dentro das enerxías renovábeis e estas tamén están consideradas como moito menos contaminantes que as enerxías clásicas.No pasado, a captación da enerxía do vento procedía de técnicas moi antigas pero a principios do século XX aparece en Francia o muíño tipo Darrieus, que son os primeiros muíños rápidos que arrastran xeradores eléctricos e son moito mais lixeiros e con un maior rendemento.En canto o impacto, a enerxía eólica é sen dúbida de moito menor impacto que as enerxías clásicas, aínda que se teñan que considerar determinados aspectos problemáticos para o ambiente xa que os parques eólicos van a ocupar grandes extensións de terreo na cima do monte no que será preciso preparar o solo e instalar plataformas de cemento o que causa problemas estéticos e de alteración da paisaxe.Neste aspecto, Galiza pode converterse no parque eólico de experimentación e explotación mais importante de Europa no que a Xunta debería frear a instalación destes parques e debería iniciar un estudo de aproveitamento eólico descentralizado en Galiza. Ademais os parques eólicos deberían levar inexcusabelmente e de forma paralela un plan de redución de produción de electricidade das térmicas e hidroeléctricas, causantes na Galiza dun grande impacto ecolóxico.

Presentación e resumo

Manuel Soto Castiñeira

Caderno nº 16 - O cambio climático e Galiza

Páx.5 - 10

A magnitude e a velocidade coa que se está a dar o actual cambio climático excede calquera cambio climático de tipo natural que puidera ter lugar nos últimos milenios da historia da Terra. Este xa está a ter consecuencias importantes no medio ambiente, na saúde das persoas e na sociedade en xeral. Os autores deste caderno alertan do camiño e da evolución habida nos últimos anos en Galiza e en España, e salientan da necesidade dun rotundo cambio de dirección.Debátense tamén as medidas básicas para unha actuación galega contra o cambio climático e analízase en maior detalle o instrumento básico para o cumprimento do convenio de Quioto, consistente no novo mercado de dereitos de emisión. Entre as medidas de loita contra o cambio climático non se propón o recurso á enerxía nuclear.En definitiva “o cambio climático supón unha ameaza global que ten que redimensionar a escala a partir da que pensamos e actuamos no mundo”.

A emisión en Galiza de gases de efecto invernadoiro

Ramón Varela Díaz

Caderno nº 16 - O cambio climático e Galiza

Páx.11 - 16

No artigo presente detállanse as emisións existentes en Galiza de gases de efecto invernadoiro posto que como todos sabemos hoxe en día o cambio climático está a nos afectar dun xeito importante. Destacamos pois que as emisións galegas representan o 11,10% do total do Estado español e están moi por riba do que significa Galiza a nivel de extensión territorial, número de habitantes, PIB... As centrais térmicas son grandes emisores de CO2 representando case a metade das emisións totais. Podemos observar neste documento a distribución das emisións galegas por sectores de xeito preciso.

Os efectos do cambio climático en Galiza

Francisco Díaz-Fierros Viqueira

Caderno nº 16 - O cambio climático e Galiza

Páx.17 - 24

Cando se fala das predicións sobre os efectos do cambio climático débese ter moi en conta que se está a falar dun proceso que atinxe á dinámica meteorolóxica que, segundo sinala o último informe do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (2001), corresponde “a un sistema acoplado, non lineal e caótico e que, polo mesmo a predición a longo prazo do futuro do clima non sería posíbel”.Hoxe está moi admitido que na percepción dos riscos pola poboación existen fondas diferenzas entre a medida estatística das probabilidades dun risco e a súa valoración e aceptación popular.Outro problema das predicións climáticas de cara á súa percepción e aceptación pola sociedade é o carácter fortemente variábel da evolución do clima, de tal xeito que dentro dunha mesma tendencia (p.e. dun incremento secular da temperatura) poden existir importantes períodos que semellan contradicila.As variacións máis significativas e importantes suceden no verán: as temperaturas incrementaranse entre 2.4 e 5.2ºC e as precipitacións diminuirán entre 19e 87 mm. A diminución prevista dos recursos hídricos dun 30-35% faríase sentir nos abastecemento de auga e na produción dos prados.

ADEGA Cadernos
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:adega@adega.gal