ADEGA Cadernos

Artigos de Contaminación. ADEGA Cadernos, artigos de investigación e revisión científico-técnica do eido ambiental, a ecoloxía e o desenvolvemento sustentábel

Presentación e resumo

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx.4

A idea de elaborar este proxecto xurdiu ante a necesidade de dispor dun modelo de xestión do lixo alternativo ao de SOGAMA, adaptado ás características e necesidades do noso pais, e baseado nos principios de respeito ao medio ambiente, xustiza social, economía e progreso científico- técnico. Foi isto posível polo traballo de ADEGA neste eido durante os últimos anos , desde a organización das Xornadas Científico-Técnicas do outono de 1995 ou os materiais publicados en Cerna, até a elaboración dunha proposta básica para a Mancomunidade de A Coruña, ou a participación en numerosos actos informativos e reivindicativos.

Introdución: Análise das alternativas de xestión de RSU. Un enfoque preventivo.

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx. 5-10

Nas últimas décadas prestouse unha atención crecente á problemática ambiental dos residuos e das emisións contaminantes, xurdindo unha lexislación ambiental que se fai cada vez mais extensa e tamén mais estrita. A resposta da tecnoloxía e dos tecnólogos foi a de desenrolar, instalar e facer funcionar equipas ou plantas de tratamento das diferentes emisións, sexan sólidas, líquidas o gasosas. Estas solucións constituíron a denominada alternativa dos tratamentos externos, ou de final de tubería.

Alternativas de xestión dos residuos sólidos urbanos

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx.11-22

A xeración de residuos sólidos no Estado Español sitúase entorno aos 276 millóns de toneladas ao ano, cifra excesiva e realmente perigosa se temos en conta que case 4 millóns corresponden a residuos tóxicos e perigosos . Por residuos sólidos urbanos (RSU) é habitual referirse unicamente ao lixo doméstico, deixando á marxe outros residuos sólidos urbanos como os lodos de depuración ou os escombros. O lixo doméstico atinxe no Estado Español a cantidade de 15 millóns de toneladas anuais, cunha taxa de xeración xa lixeiramente por riba de 1 kg por habitante e dia.

Plano integral para a xestión ecolóxica dos RSU na Galiza

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx.23-42

Para acadar unha porcentaxe significativa de reciclaxe dos RSU e para reducir a cantidade xerada e a súa perigosidade, é necesario un plano de recollida selectiva e reciclaxe integral. A concienciación social para participar na recollida selectiva é hoxe suficiente para facer posíbel a posta en marcha dun plano deste tipo. Aliás, esa participación e a dispoñibilidade dos medios de recollida selectiva é xa o factor principal para seguir avanzando na concienciación social.

Análise e crítica do plano de RSU de SOGAMA

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx.43-60

A versión actual (1997) do plano de RSU da Xunta de Galicia, aprobado en xaneiro de 1992, foi elaborado por SOGAMA, empresa da que forman parte a propia Xunta e FENOSA. O 90% do investimento dedícase a recollida, transporte e tratamento do lixo por incineración, discriminando as opcións de prevención a reciclaxe e afatándose da alternativa dos 3Rs. Recolle o fundamental do proxecto de 1992, desenvolvendo e detallando os medios técnicos propostos para o tratamento do lixo (Estacións de Transferencia (E.T), Plantas de “Reciclaxe”, Tratamento e Elaboración de Combustível (PRTEC) e Planta Incineradora). De forma superposta, o plano contempla algunhas medidas para a redución, a reutilización e a recollida selectiva e reciclaxe de certas fraccións. Neste capitulo recollemos unha valoración global, que se presenta en maior detalle no Apéndice II.

Resumo

Manuel Soto

Caderno nº 12 - Depuración de augas residuais

Páx.5 – 10

O modelo de saneamento maniféstase non sustentábel, desde a dobre perspectiva económica e ambiental. Compre pois un debate en profundidade sobre saneamento e controle da contaminación, incluíndo a prevención da contaminación, a redución do consumo de auga, e a promoción de sistemas máis sinxelos, naturais e de baixo custo para a depuración. Nese sentido, este caderno complementa os contidos do número anterior, e aborda cuestións relativas ao desenvolvemento e promoción de tecnoloxías naturais para a depuración de augas residuais, centrándose na dixestión anaerobia e nas zonas húmidas construídas, e describe a súa aplicación e viabilidade a zonas rurais e en xeral a núcleos ou áreas duns poucos miles de habitantes.

ADEGA Cadernos
Avenida de Castelao, 20-Baixo 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:adega@adega.gal