ADEGA Cadernos

Buscador

Formulario de busca

Introdución: Análise das alternativas de xestión de RSU. Un enfoque preventivo.

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx. 5-10

Nas últimas décadas prestouse unha atención crecente á problemática ambiental dos residuos e das emisións contaminantes, xurdindo unha lexislación ambiental que se fai cada vez mais extensa e tamén mais estrita. A resposta da tecnoloxía e dos tecnólogos foi a de desenrolar, instalar e facer funcionar equipas ou plantas de tratamento das diferentes emisións, sexan sólidas, líquidas o gasosas. Estas solucións constituíron a denominada alternativa dos tratamentos externos, ou de final de tubería.

Alternativas de xestión dos residuos sólidos urbanos

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx. 11-22

A xeración de residuos sólidos no Estado Español sitúase entorno aos 276 millóns de toneladas ao ano, cifra excesiva e realmente perigosa se temos en conta que case 4 millóns corresponden a residuos tóxicos e perigosos . Por residuos sólidos urbanos (RSU) é habitual referirse unicamente ao lixo doméstico, deixando á marxe outros residuos sólidos urbanos como os lodos de depuración ou os escombros. O lixo doméstico atinxe no Estado Español a cantidade de 15 millóns de toneladas anuais, cunha taxa de xeración xa lixeiramente por riba de 1 kg por habitante e dia.

Plano integral para a xestión ecolóxica dos RSU na Galiza

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx. 23-42

Para acadar unha porcentaxe significativa de reciclaxe dos RSU e para reducir a cantidade xerada e a súa perigosidade, é necesario un plano de recollida selectiva e reciclaxe integral. A concienciación social para participar na recollida selectiva é hoxe suficiente para facer posíbel a posta en marcha dun plano deste tipo. Aliás, esa participación e a dispoñibilidade dos medios de recollida selectiva é xa o factor principal para seguir avanzando na concienciación social.

Prólogo: Garantir a soberanía e seguridade alimentaria

Lidia Senra

Caderno nº 4 - Agroecoloxía na Galiza

Páx. 5-6

As portas do século XXI, as grandes potencias exportadoras están impoñendo a través da Organización Mundial do Comercio (OMC) toda unha serie de políticas de liberalización para adaptarnos, di a propaganda oficial, a un sistema comercial multilateral máis libre nunha economía sen fronteiras. Pero o que realmente se esconde detrás deste argumento é aplicar políticas que permitan ás grandes transnacionais campar ás súas anchas nos mercados do planeta. Todo isto supuxo unha maior aceleración da industrialización do proceso de produción agraria, e as súas consecuencias son deslocalización da produción, invasión dos mercados polos produtos das grandes compañías transnacionais, perda de postos de traballo, graves consecuencias para o medio ambiente e uns produtos alimentarios de moi mala calidade e tremendamente inseguros. O escándalo das vacas tolas é un bo exemplo do perigosa que está sendo a alimentación xerada pola Política Agraria Común (PAC).

A agroecoloxía e agricultura convencional. A situación galega

Xosé Manuel Vilas, Lourenzo F. Prieto e Xabier Simón

Caderno nº 4 - Agroecoloxía na Galiza

Páx. 7-18

A agroecoloxía pódese definir como unha ciencia e conxunto de saberes que tenta resgardar o que hai de máis positivo da agronomía e asociar ao enfoque holístico dos principios da ecoloxía, e con énfase nos coñecementos locais dos labregos e na necesidade de xerar tecnoloxías compatíbeis e adaptábeis a os diversos agroecosistemas . Por outra banda, a agricultura convencional, ten unha claras bases técnico-económicas que dominan cada vez os espazos agrarios en todo o mundo. Un agroecosistema convencional tenta preservarse a través da substitución de insumos materiais e enerxéticos externos de carácter non renovábel por elementos estruturais e funcionais do ecosistema local, evidentemente esta substitución é funcional á circulación de mercadorías e acumulación de excedente que permite a reprodución do capitalismo avanzado e global.

Análise e crítica do plano de RSU de SOGAMA

ADEGA / Redacción

Caderno nº 3 - Xestión do lixo: unha alternativa ecolóxica ao plano de SOGAMA

Páx. 43-60

A versión actual (1997) do plano de RSU da Xunta de Galicia, aprobado en xaneiro de 1992, foi elaborado por SOGAMA, empresa da que forman parte a propia Xunta e FENOSA. O 90% do investimento dedícase a recollida, transporte e tratamento do lixo por incineración, discriminando as opcións de prevención a reciclaxe e afatándose da alternativa dos 3Rs. Recolle o fundamental do proxecto de 1992, desenvolvendo e detallando os medios técnicos propostos para o tratamento do lixo (Estacións de Transferencia (E.T), Plantas de “Reciclaxe”, Tratamento e Elaboración de Combustível (PRTEC) e Planta Incineradora). De forma superposta, o plano contempla algunhas medidas para a redución, a reutilización e a recollida selectiva e reciclaxe de certas fraccións. Neste capitulo recollemos unha valoración global, que se presenta en maior detalle no Apéndice II.

ADEGA Cadernos
Travesa de Basquiños, nº 9 baixo. 15704 Santiago de Compostela
Tlf/Fax: 981 570 099 Email:adega@adega.gal